AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
เตรียมดินปลูกด้วยระบบนำร่องดาวเทียม

ในการจัดการด้านการเกษตร โดยการนำระบบ GPS มาใช้ ในประเทศไทย มีการนำมาใช้หลายปีแล้ว แต่เริ่มมีการใช้อย่างจริงจัง เมื่อไม่ถึงสิบปีมานี้ โดยเฉพาะการระบุพิกัดพื้นที่เป็นหลัก เพื่อการบริหารจัดการด้านการผลิต และพัฒนาระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย จนถึงปัจจุบัน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูกลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้ง่ายขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีด้าน การสื่อสารที่เข้าถึงมากขึ้น ทำให้มีการผนวกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้ากับระบบเครือข่าย และนำไปใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก

GPS-Agriculture

เทคโนโลยีด้านการจัดการพื้นที่ปลูกพืชด้วยระบบ GPS ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ ดังจะเห็นได้จากในต่างประเทศมีการพัฒนาและใช้จนเป็นส่วนหนึ่งของการทำการเกษตรไปแล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ หลายอย่าง ประเทศไทยจึงยังไม่ค่อยมีระบบนี้มาใช้มากนัก .. ช่วงปลายปี 2556 ก็เริ่มมีบริษัทที่เข้ามาทำตลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปดูการสาธิตการใช้งาน เทคโนโลยีที่ว่านี้ โดยหลัก ๆ จะเป็นการนำเทคโนโลยีด้าน GPS มาควบคุมการวิ่งของรถไถเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนด เช่นการเตรียมดิน การชักร่องปลูก การจัดการวัชพืช ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในพืชที่ปลูกเป็นร่อง เป็นแถว เป็นแนว สามารถที่จะกำหนดให้รถเข้าตำแหน่งเดิม เพื่อลดการบดอัดหน้าดิน ซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ดินอีกทางหนึ่ง ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย ก็ถือว่าเรื่อง Control traffic ในไร่ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

นอกจากการควบคุมให้รถไถ หรือรถเก็บเกี่ยว รวมถึงรถบรรทุกวิ่งไปตามเส้นเดิมแล้ว ยังมีข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถบันทึกได้จากการนำ GPS มาใช้ เช่น ระยะทาง พื้นที่ มาใช้ในการวิเคราะห์ด้านต้นทุน และวางแผนในการผลิตได้

ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้เลเซอร์ในการปรับสภาพพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี ผนวกกับการเกษตรได้เป็นอย่างดี โดยรถไถ หรือเครื่องมือปรับระดับดิน สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติ ให้มีความลาดชัยตามที่ต้องการ ซึ่งการใช้เลเซอร์นี้จะสามารถปรับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดปัญหาในการผลิตพืช เช่นน้ำแช่ขัง น้ำไม่ระบาย ทำให้ผลผลิตพืชไม่มีความสม่ำเสมอ

สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการเกษตรที่สามารถจัดการได้ มีความแปรปรวนด้านผลผลิตน้อยลง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่จะสามารถนำไปผนวกกับระบบเกษตรแบบแม่นยำ (Precision agriculture) และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในภาคเกษตรได้

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply