AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด้วยไอที

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งได้เน้นประเด็นการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตร ก็ถือว่าได้ทราบถึงความก้าวหน้าและทิศทางของการวิจัยระดับชาติ ปัจจุบันมีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องภูมิอากาศและ sensor ต่าง ๆ โดยปัจจุบันทาง NECTEC ก็ได้พัฒนาอุปกรณ์และระบบการบันทึกข้อมูลภูมิอากาศ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึงผมเองก็เคยทดลองใช้ระบบนี้อยู่ระยะหนึ่ง ก็ถือว่าสะดวกมากครับ ปัจจุบันก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือโมดูลอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ตามความต้องการมากขึ้น

การพัฒนาชุดตรวจสอบคุณสมบัติของดินโดยเฉพาะตรวจสอบปุ๋ย N P K ในดิน ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่กำลังมีการพัฒนาให้มีความแม่นยำและราคาถูกลง ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของข้าว โดยตรวจสอบจากสีใบ ซึ่งก็ทำสำเร็จได้ระดับหนึ่ง โดยมีการนำไปสร้างเป็นโปรแกรมชื่อ “ใบข้าว” ซึ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android โดยอาศัยกล้องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สำคัญ โดยโปรแกรมนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยมากขึ้น

การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี sensor ก็ยังถือว่ามีความสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย หรือแผนพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางเกษตร เกิดความยั่งยืนในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งแนวคิด “SMART FARM” จะมีความสมบูรณ์พร้อมไม่ได้หากขาดเทคนิคและบุคลากรที่ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้

ในการเดินทางครั้งนี้ขอขอบคุณคณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ NECTEC ที่ให้การต้อนรับอย่างดี และขอบคุณบริษัทน้ำตาลมิตรผล ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply