AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มีเรื่องที่มุ่งเน้นไปถึงการนำไปใช้ได้จริงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต และการพัฒนาทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยจะเห็นได้จากโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อสร้างงานวิจัย และตอบโจทย์มากขึ้น รวมถึงการพิจารณาในการใช้งบประมาณของประเทศเพื่อการวิจัยมากขึ้น โดยในปี 2555 ประเทศไทยยังมีโครงการผลิตนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใช้งบผลิตนักวิจัยแค่ 0.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็น 2% ของ GDP

การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยทั้งบุคลากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากสองสิ่งนี้ไม่เป็นไปในทำนองเดียวกัน ย่อมมีผลกับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางงานวิจัย เช่นมีนักวิจัยที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถ แต่ขาดเทคโนโลยี ขาดงบประมาณ หรือในทางกลับกับ งบประมาณพร้อม เทคโนโลยีพร้อมและขาดบุคลากร ทำให้ประเทศขาดโอกาสในการพัฒนางานด้านนั้นไป

สำหรับในปี 2554 ก็มีการพิจารณาวางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554 (2011 Outstanding Technologist Award) โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็มีเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลคือ

  1. การพัฒนาการผลิตไรฝุ่นและผลิตวัคซีนไรฝุ่นสู่ภาคอุตสาหกรรม
  2. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลและเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ
  3. เครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน(KU-Tensiometer) การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
  4. ระบบเตือนภัยดินถล่มและการพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัยดินถล่มและแนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาด
  5. แอนติบอดีไมโครอะเรย์ และดีเอนเอไมโครอะเรย์

ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางครับ

ซึ่งกระผมเองก็ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับได้

สำหรับรางวัลดังกล่าวนี้ เว็บไซท์วิกิพีเดีย ก็ได้กล่าวไว้ถึงที่มาไว้ว่ามูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีของรัฐหรือภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้มีนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น และหันมาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในโลกได้โดยเร็ว และหวังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไทยในอนาคตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นน้อยลงที่จะต้องพึ่งพาและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างพระบรมรูปขณะทรงเรือใบซูเปอร์มดหล่อด้วยบรอนซ์ สำหรับมอบเป็นรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และเหรียญรางวัลแก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในวันเทคโนโลยีแห่งชาติของทุกปี

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้ที่ http://www.thaitechnoaward.com นะครับ ส่วนหนังสือ ดาวน์โหลด ที่นี่ ครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply