AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
มันสำปะหลัง-Cassava

มันสำปะหลังพืชเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านพลังงาน เช่นเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ล้วนต้องการวัตถุดิบจำนวนมหาศาล

มันสำปะหลัง เป็นพืชที่ปลูกกันมายาวนานมากครับ จำความได้ว่าผมเกิดมาก็ได้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว ปัจจุบันมีหน่วยงานของราชการที่ได้ศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับมันสำปะหลัง จากการศึกษาและวิจัยมาหลายสิบปี ก็ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซท์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้เลยครับ เว็บไซท์ดังกล่าวนี้เป็นของศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลโดยนักวิจัยหลายท่าน ในเว็บไซท์มีข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก แผนที่ศักยภาพพันธุ์ต่าง ๆ สามารถดูรายตำบลได้เลยครับ ว่าถ้าปลูกในพื้นที่นั้นๆ ควรใช้พันธุ์อะไรจึงจะได้ผลผลิตสูงสุด เมื่อนำข้อมูลของกลุ่มชุดดินไปพิจารณาก็จะทราบถึงการจัดการด้านการใส่ปุ๋ย การให้น้ำ ได้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้ติดตามอยู่เสมอ ถ้าสนใจก็เข้าที่เว็บไซท์ http://210.246.186.198/~cassava/

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply