AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
Smart Farm
Categories: webmaster

IT-เกษตร ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนงานหลักที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้หลายภาคส่วนมาร่วมมือกันทำ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ

ถึงแม้นว่าการเดินทางจะเป็นไปได้ค่อนข้างช้าด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวร้ายนัก คนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อาจจะเก่าบ้างใหม่บ้าง แต่ก็ถือว่ายังมีความหวัง

Smart Farm เป็นหนึ่งใน Flagship ของเนคเทค ประกอบด้วยแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์กับ 4 ด้านหลักทางการเกษตร ประกอบด้วย

 • การผลิต
 • คุณภาพมาตรฐาน
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การจัดการความรู้

ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

จากการทำยุทธศาสตร์ ICT 2020 ในปี 2553 ทีมงาน Smart Farm ได้เข้าไปมีส่วนในการทเวที Smart Agriculture ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวยุทธศาสตร์ Stronger Economy ที่เน้นการพัฒนาการใช้สารสนเทศเพื่อการเกษตรและการบริการ

ส่วนโครงการในปี 2554 มีดังนี้ครับ

 1. โครงการนำร่องระบบอัจฉริยะไหมไทย(Smart Thai Silk) ร่วมกับกรมหม่อนไหม
 2. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่การผลิตและการพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี
 3. โครงการใช้เทคโนโลยี Image processing ในการวินิจฉัยโรคกล้วยไม้สกุลหวายอันเกิดจากเชื้อไฟท๊อปเทอร์ร่า
 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและอำนวยความสะดวกในการบริการเกษตรกร ร่วมกับ ธกส.
 5. โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว ร่วมกับ วช. สกว. สวก. กรมการข้าว
 6. โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงปลาต่อการเติบโตของปลานิล ร่วมกับ กรมประมงและชมรมผู้เลี้ยงปลานิลบางหัก
 7. โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดการบริหารภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน(สทอภ.)
 8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเติบโตและผลผลิตข้าว(สทอภ. กรมการข้าว)
 9. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยดินถล่ม(สทอภ. กรมพัฒนาที่ดิน)
 10. โครงการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน(อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ)

 

ติดตามรายละเอียดใน http://mangobar.wordpress.com นะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply