AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
Cane Smile “เคน สมายล์” ไอทีเพื่อชาวไร่อ้อย

เพราะอ้อยคือวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งนอกจากจะนำไปผลิตเป็นอาหารแล้วยังสามารถต่อยอดไปสร้างเป็นพลังงานได้อีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาและบริหารจัดการการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และ “เคน สมายล์” (Cane Smile) ของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ ระบบบริหารจัดการด้านอ้อยยุคใหม่ ที่มีการนำเอาไอทีมาช่วยในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพให้กับชาวไร่อ้อย

การันตีฝีมือการพัฒนาไอทีจากมันสมองของคนไทย ด้วยรางวัล “การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในอุตสาหกรรมเกษตรดีเด่น” จากงานประกวด ระดับโลกด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียม ที่ประเทศอินเดีย

“นายอภิวัฒน์ บุญทวี” ผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว กลุ่มน้ำตาลมิตรผล บอกว่า ก่อนจะมาเป็น เคน สมายล์ การทำงานด้านอ้อยจะอยู่บนกระดาษ เพราะต้องทำงานในไร่ โดยเฉพาะการทำแผนที่ พื้นที่การปลูกอ้อยซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการประเมินผลผลิต ซึ่งหากผิดพลาดจะกระทบทั้งระบบ ไม่เฉพาะการผลิตน้ำตาลแต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง เชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้า

เมื่อปี 2545 กลุ่มมิตรผลจึงเริ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เรียกว่า ซิมส์ (Sugarcane Information Management System : SIMS) ซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยี ทั้งข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการบอกตำแหน่งบนผิวโลก เพื่อเก็บฐานข้อมูลด้านไร่อ้อยของเกษตรกร ช่วยลดขั้นตอนการสำรวจแปลงเดิมที่ใช้แรงงานคน ลดความคลาดเคลื่อน และสามารถปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ด้วยศักยภาพของซิมส์ สายงานด้านอ้อยสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียดซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วสะดวกต่อการประเมินผลและหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

นายอภิวัฒน์ บอกว่า เนื่องจากระบบการทำงานส่วนอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม ปัญหาที่พบต่อมา ก็คือ ชาวไร่อ้อยไม่ทราบว่าคุณภาพอ้อยของเขาคืออะไร ระบบการซื้อขายอ้อยในปัจจุบันมีการกำหนดราคาอ้างอิงจากค่าความหวานใน
อ้อยหรือเรียกว่าค่า ซีซีเอส เป็นหลัก เดิมต้องใช้เวลาเป็นวัน กว่าชาวไร่อ้อยจะรู้ว่าอ้อยที่ส่งเข้าไปหีบนั้นมีค่า
ซีซีเอสมากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน

เพื่อลดปัญหาการนำอ้อยที่มีค่าซีซีเอสต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งผลต่อรายได้ที่ชาวไร่อ้อยควรจะได้รับ บริษัทจึงพัฒนาการรายงานผลคุณภาพอ้อยออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายในครึ่งชั่วโมง โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่แจ้งลงทะเบียน แจ้งรถบรรทุกมาถึงโรงงาน เชื่อมต่อข้อมูลลำดับการส่งอ้อย และข้อมูลอ้อยที่ส่งโรงงานทั้งหมด

มีการประมวลผลและติดตามข้อมูล พร้อมทั้งจับคู่กับข้อมูลคุณภาพอ้อยที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลวิเคราะห์ได้ รวบรวมและรายงานผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีการแจ้งค่าคุณภาพหรือความหวานของอ้อยรวมถึงปริมาณอ้อยที่โรงงานได้รับให้กับชาวไร่อ้อยภายใน 30 นาทีผ่านระบบเอสเอ็มเอสอีกด้วย จากระบบที่พัฒนาขึ้นมาทั้ง 2 โปรแกรมนี้เอง นำมาสู่ระบบ “เคน สมายล์” ที่รวมฐานข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยที่มีคุณภาพด้วยซีซีเอสออนไลน์แล้ว ยังทำให้เห็นภาพรวมของการปลูกอ้อยทั้งหมด

ตอบโจทย์ด้านพื้นที่ ที่ใช้จีพีเอสเป็นตัววัดพิกัดแบบอัตโนมัติตรวจวัดพื้นที่ เขตเพาะปลูกอ้อยรายแปลงและสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของพื้นที่ได้ทันที ซึ่งต่อ ยอดนำไปสู่ระบบนิติกรรมสัญญา โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของชาวไร่อ้อยรายบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตได้ จากระบบเดิมซึ่งใช้การตรวจบันทึกจากแฟ้มเอกสารเป็นหลัก และไปสู่ระบบจ่ายสินเชื่อออนไลน์ ที่เจ้าหน้าที่ของมิตรผลสามารถทำรายการอนุมัติสินเชื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รวดเร็วภายใน 3 วัน จากระบบเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินเรื่องนานถึง 19 วัน

สำหรับระบบการจัดการข้อมูลชาวไร่ ’เคน สมายล์“ ผู้บริหารมิตรผล บอกว่า เริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของชาวไร่ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของโรงงานอีกด้วย.

นาตยา คชินทร
ที่มา: เดลินิวส์ 27 เมษายน 2554

Cane Smile ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานครับ ที่มีความโดดเด่นในด้านการนำระบบ IT มีประยุกต์ใช้กับองค์กร ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ มาผนวกเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่มีปัจจัยหลายอย่างควบคุม ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานหรือ Business Process สะดวกขึ้น รวดเร็วและตรวจสอบได้ ขอชื่นชมครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply