AGIT.in.th
Agriculture & Information Technology
เกษตร อัจฉริยะ
Categories: webmaster

คงไม่ไกลเกินฝัน ที่ระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ หรือ Smart Farm จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น สมบูรณ์แบบขึ้น ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน Internet และเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร รวมทั้งนักวิชาการต่าง ๆ ก็ให้ความสำคัญมากขึ้น เช่นการทำระบบผู้เชี่ยวชาญในพืชต่าง ๆ ระบบการจัดการพืชโดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น…สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้คือ ระบบ sensor ต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในการวัดค่าและตรวจสอบค่าต่าง ๆ เช่นชุดตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ชุดวัดความชื้นดิน วัดขนาด วัดความยาว เป็นต้น หากมีการจัดสรรเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ เช่นการควบคุมระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย แบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้งานแล้วแต่ยังติดปัญหาในด้านราคา และการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้สามารถยกระดับผลผลิต ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แม่นยำ มีมาตรฐานมากขึ้น วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC : National Electronics and Computer Technology) ก็ได้ทราบถึงการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่นระบบข้อมูลจราจรอัจฉริยะ โดยการดึงข้อมูลมาจาก internet แต่สามารถใช้งานผ่านมือถือธรรมดาทั่วไปได้ เมื่อโทรศัพย์เข้าไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ ก็สามารถเลือกเมนูเพื่อทำรายการต่าง ๆ ตามที่เราสนใจได้ แต่ข้อมูลจะตรงกับความต้องการมากขึ้น ด้วยการดึงข้อมูลจริงในขณะนั้นมาแสดงผลผ่านระบบโทรศัพท์ ก็เป็นอีกผลงานที่น่านำมาปรับใช้ครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply